Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fellow-feeling /'felou'li:liɳ/  

  • Danh từ
    sự thông cảm, sự hiểu nhau
    sự đồng quan điểm

    * Các từ tương tự:
    fellow feeling