Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

warm-heartedness /,wɔ:m'hɑ:tidnis/  

  • Danh từ
    sự tốt bụng; lòng nhiệt tâm