Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số ít)
  quan hệ
  be in rapport with somebody
  có quan hệ với ai

  * Các từ tương tự:
  rapporteur