Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    có thể; có lẽ
    ông ta có lẽ là nhà văn lớn nhất thuộc thế hệ ông
    you can't possibly take all that luggage with you
    anh không thể mang theo tất cả hành lý này