Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peradventure /pərəd'ventʃə/  

 • phó từ
  (từ cổ,nghĩa cổ), (đùa cợt) có lẽ
  peradventure he is mistaken
  có lẽ anh ta đã lầm
  if peradventure
  nếu có sao, nếu ngẫu nhiên, nếu tình cờ
  lest peradventure
  e rằng có sao, e rằng ngẫu nhiên, e rằng tình cờ
  Danh từ
  sự may rủi, sự không chắc chắn, sự không định ước trước được; sự hoài nghi; sự ức đoán
  beyond (withoutall peradventure
  không còn hoài nghi gì nữa