Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mortality /mɔ:'tæləti/  

 • Danh từ
  sự chết, sự tử vong
  mortality rate
  tỷ lệ tử vong
  mortality table
  bảng tử vong

  * Các từ tương tự:
  mortality rate, mortality table