Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mortality rate /mɔ:'tæləti'reit/  

  • Danh từ
    tỷ lệ tử vong