Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mortality table /mɔ:'tæləti'teibl/  

  • Danh từ
    bảng tử vong