Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

open-heartedness /'oupən hɑ:tidnis/  

  • Danh từ
    tính cởi mở, tính thành thật, tính chân thật