Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  con người
  Homo sapiens
  (sinh vật học) giống người hiện thời

  * Các từ tương tự:
  Homo sapiens, homo-, homocentric, homocercal, homochromatic, homoclitic, homocyclic, homodont, homoeomorphic