Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (khoáng chất) đồng hình