Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Homo sapiens /,həʊməʊ'sæpiənz/  

  • (tiếng La Tinh) (sinh vật)
    người tinh khôn, người hiện đại