Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có vây đuôi đồng hình