Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • đúng quy tắc; giống nhau