Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

homocentric /'houmou'sentrik/  

  • Tính từ
    đồng tâm