Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (yếu tố tạo từ ghép)
  đồng
  đồng nhất
  đồng tính luyến ái

  * Các từ tương tự:
  Homo sapiens