Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự tử tế, lòng tốt
  điều tốt
  do (show) somebody a kindness
  tử tế đối với ai
  kill somebody with kindness
  xem kill
  the milk of human kindness
  xem milk