Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

philanthropy /fi'lænθrəpi/  

  • Danh từ
    lòng yêu người, lòng nhân đức
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hành động yêu người
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tổ chức phúc thiện