Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự khoan dung; sự tha thứ
  religious tolerance
  sự khoan dung về tôn giáo
  sự chịu thuốc, sự dung nạp thuốc
  do mức dung nạp thuốc của anh ta tăng lên anh ta cần những liều thuốc ngày càng cao hơn
  (kỹ thuật)
  dung sai