Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

humankind /,hju:mən'kaind/  

  • Danh từ
    loài người, nhân loại