Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

charity-school /'tʃæritisku:l/  

  • Danh từ
    trường trẻ em mồ côi; viện trẻ mồ côi