Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hạnh phúc, phúc lợi
  cha mẹ phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc của con cái
  public welfare
  phúc lợi công cộng
  sự chăm sóc sức khỏe (của một nhóm người riêng)
  a child welfare centre
  trung tâm chăm sóc thiếu nhi
  (Mỹ)(như social security) trợ cấp xã hội

  * Các từ tương tự:
  Welfare economics, Welfare function, welfare state, welfare work, welfare worker