Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-being /,wel'bi:iŋ/  /'wel,bi:iŋ/

  • Danh từ
    sự khỏe mạnh hạnh phúc