Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

charity-boy /'tʃæritibɔi/  

  • Danh từ
    học sinh trường trẻ em mồ côi; đứa bé ở viện trẻ mồ côi