Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hand-out /'hændaʊt/  

  • Danh từ
    của bố thí
    tờ thông cáo phát tay
    bản tuyên bố viết sẵn (của một chính khách trao cho các nhà báo)