Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subvention /səb'vən∫n/  

  • Danh từ
    [tiền] trợ cấp

    * Các từ tương tự:
    subventionary