Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lời ca ngợi, lời tán dương; bài ca ngợi, bài tán dương
    a eulogy to the royal family
    một bài ca ngợi hoàng tộc