Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plaudit /'plɔ:dit/  

 • Danh từ
  (thường số nhiều)
  tiếng vỗ tay; tiếng hoan hô
  chị ta được vỗ tay về cách trình bày trường hợp của mình

  * Các từ tương tự:
  plauditory