Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hoan hô; tán tụng