Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ pean)
  bài hát ca tụng; bài ca chiến thắng
  a paean of praise
  bài hát ca tụng

  * Các từ tương tự:
  paeanistic