Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

encomium /in'kəʊmiəm/  

  • Danh từ
    (số nhiều encomiums, emcomia)
    bài ca ngợi, bài tán dương