Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acclamation /,æklə'mei∫n/  

 • Danh từ
  sự hoan hô
  carried by acclamation
  thông qua bằng cách vỗ tay hoan hô
  thường số nhiều
  tiếng tung hô
  tiếng tung hô của đám đông