Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự chuộc (người bị bắt cóc)
  tiền chuộc
  pay ransom to the kindnappers
  nộp tiền chuộc cho những kẻ bắt cóc
  hold somebody to ransom
  bắt giữ ai để đòi tiền chuộc
  (nghĩa bóng) dọa dẫm để được một số nhượng bộ
  các công đoàn đang gây áp lực đối với đất nước để được một số nhượng bộ (bằng cách dọa đình công…)
  a kings ransom
  xem king
  Động từ
  chuộc (ai) về sau khi nộp tiền chuộc
  giữ (ai) lại để đòi tiền chuộc

  * Các từ tương tự:
  ransom-bill, ransom-free, ransomer, ransomless