Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liberation /libə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự giải phóng, sự phóng thích
    the national liberation movement
    phong trào giải phóng dân tộc