Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emancipation /i,mænsi'pei∫n/  

 • Danh từ
  sự giải phóng
  the emancipation of women
  sự giải phóng phụ nữ

  * Các từ tương tự:
  emancipationist