Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emancipationist /imænsi'peiʃənist/  

  • Danh từ
    người chủ trương giải phóng nô lệ