Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cứu, giải cứu
  rescue a man from drowning
  cứu một người khỏi chết đuối
  cảnh sát đã giải cứu các con tin
  cứu một người khỏi vỡ nợ
  anh đã cứu tôi thoát khỏi một tình thế lúng túng
  Danh từ
  sự cứu, sự giải cứu
  come (go) to the (to somebody's) rescue
  đến cứu (ai đó)
  chúng tôi sắp đóng cửa tiệm thì ngân hàng đến cứu chúng tôi với một số tiền cho vay khổng lồ

  * Các từ tương tự:
  rescuer