Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ from)
  giải phóng; phóng thích
  liberate an occupied country
  giải phóng một nước bị chiếm đóng
  liberate prisoners
  phóng thích tù nhân

  * Các từ tương tự:
  liberated