Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enfranchise /in'frænt∫aiz/  

 • Động từ
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động)
  cho được quyền bầu cử
  ở Anh phụ nữ được quyền đi bầu vào năm 1918
  giải phóng (nô lệ)

  * Các từ tương tự:
  enfranchisement, Enfranchisement of the nomenklatura