Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disenthral /'disin'θrɔ:l/  

  • Ngoại động từ
    giải phóng khỏi ách nô lệ

    * Các từ tương tự:
    disenthrall, disenthralment