Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có đầu óc phóng khoáng (về mặt xã hội, mặt tình dục)