Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exaltation /,egzɔ:l'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự phấn chấn, sự hân hoan