Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người Ê-cốt

    * Các từ tương tự:
    scot-free, scotch, Scotch, Scotch broth, Scotch cap, Scotch egg, Scotch mist, Scotch tape, Scotch terrier