Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fusspot /'fʌspɒt/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    người hay làm ồn ào rối rít