Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stickler /'stiklə[r]/  

  • Danh từ
    stickler for something
    người khắt khe; người luôn luôn đòi hỏi (về mặt nào đó)
    a stickler for accuracy
    người khắt khe về mặt chính xác; người luôn luôn đòi hỏi chính xác