Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supercritical /sju:pə'kritikəl/  

  • Tính từ
    (vật lý) trên (tới) hạn; siêu (tới) hạn
    siêu tới hạn