Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có chọn lọc
  a selective weed killer
  thuốc diệt cỏ dại có chọn lọc (chỉ diệt cỏ dại, không hại cây trồng)
  (about something, about somebody) [có khuynh hướng] chọn lựa kỹ
  I am very selective about the people I associate with
  tôi chọn lựa kỹ những người cộng tác với tôi

  * Các từ tương tự:
  selective service, selectively, selectiveness