Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

selectiveness /si'lektivnis/  

  • Danh từ
    tính có chọn lọc
    sự chọn lựa kỹ