Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

selectively /,si'lektivli/  

  • Phó từ
    [một cách] có chọn lọc