Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

selective service /si,lektiv'sɜ:vis/  

  • (Mỹ)
    sự tuyển quân sự